14 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Ινστιτούτου Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης» (ΙΝ.Ε.Π.Α.)


Προοίμιο

Tο «Ινστιτούτο Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης» (ΙΝ.Ε.Π.Α.) ιδρύεται με στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη των υπαρκτών, ωστόσο υποτιμημένων, δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Επικεντρώνει την προσπάθειά του στο δημιουργικό παραγωγικό αναπροσανατολισμό του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, στην ενθάρρυνση και υποστήριξή του, στη συνδυασμένη αξιοποίηση των επιχειρηματικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών του γνώσεων, εμπειρίας και ικανοτήτων.

Το ΙΝ.Ε.Π.Α. φιλοδοξεί να καταστεί προωθητικός συντελεστής με κάθε πρόσφορο τρόπο εκείνων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη, συγκρότηση και συνοχή του ελληνικού οικονομικού χώρου, με σεβασμό στην ιδιοτυπία του και ενίσχυση των χαρακτηριστικών της ιδιαίτερης ταυτότητας που διαθέτει, αξιοποιωντας με ορθολογικό σχεδιασμό και περιβαλλοντική μέριμνα τον φυσικο του πλούτο.

Το ΙΝ.Ε.Π.Α. προτίθεται με τις δράσεις του να υπηρετήσει την ελληνική κοινωνία με όρους αξιακούς και ηθικούς. Προτάσσει την συλλογική-κοινωνική ευημερία του ελληνικού λαού έναντι του ιδιοτελούς ατομικού συμφέροντος, συνδέοντας άρρηκτα την οικονομική με την κοινωνική και την πολιτισμική ανάπτυξη. Για τους παραπάνω λόγους, το ΙΝ.Ε.Π.Α. υιοθετεί το πρότυπο της Ενδογενούς Ανάπτυξης, εντάσσοντάς το σε πλαίσιο Παραγωγικής και Κοινωνικής Ανασυγκρότησης.

Η συμμετοχή στην παραγωγική πραγματικότητα του τόπου διδάσκει πως, η ελληνική κρίση δεν θα ξεπεραστεί, εάν η χώρα δεν ξαναβρεί τη δημιουργική παραγωγική της δυναμική, αν δεν ανασυστήσει με νέο ήθος, νοοτροπία και οργανωτική αντίληψη, την ιδιαίτερη επιστημονική, τεχνολογική και τεχνική της βάση υιοθετώντας μία στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης, πράγμα που αποτελεί τον ελάχιστο αναγκαίο όρο για να υπερβεί τα σημερινά αδιέξοδα.

Καθώς η παραγωγική βάση συρρικνώνεται, μειώνονται οι παραγωγικές ικανότητες, και διαρρηγνύεται απερίσκεπτα ο οικονομικός, κοινωνικός και πολιτισμικός της ιστός, η Ενδογενής Παραγωγική Ανασυγκρότηση (Ε.Π.Α.) αποτελεί μονόδρομο.

Το ΙΝ.Ε.Π.Α. συνδέει την κοινωνική ευημερία και πρόοδο πρωταρχικά με την παραγωγή και αντιλαμβάνεται την παραγωγική δραστηριότητα ως τη θεμελιώδη δραστηριότητα μέσω της οποίας δημιουργείται ο κοινωνικός πλούτος και εξασφαλίζεται η κοινωνική αναπαραγωγή.

Η Ε.Π.Α. συναρτάται κατά κύριο λόγο με την οικονομική δομή και τους μετασχηματισμούς της και δευτερευόντως με την οικονομική συγκυρία, εγγράφεται δε σε κατάλληλο για την χώρα μας κύκλο συσσώρευσης κεφαλαίου. Εμπεριέχει την καινοτομία της έρευνας-ανάπτυξης αλλά και την πρακτική καινοτομία. Είναι κοινωνικά και οικολογικά ευαίσθητη με όρους κοινωνικής ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης και όχι μόνο με κριτήρια οικονομικής μεγέθυνσης.

Το ΙΝ.Ε.Π.Α. προτάσσει ως κεντρική θέση του τη σημασία εσωτερικών κύκλων συσσώρευσης κεφαλαίου και δημιουργίας κοινωνικού πλούτου. Θεωρεί ότι η στρατηγική που βασίζεται στην προσέλκυση ξένων μεγάλων επενδύσεων ως μοναδική συνθήκη ικανή για την ανάπτυξη της χώρας, οδηγεί σε εξαρτημένη ανάπτυξη, απαξιώνοντας το εγχώριο δυναμικό και καταστρέφοντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Η Ε.Π.Α. δεν προϋποθέτει ένα παραγωγικό κύκλο υψηλής έντασης κεφαλαίου. Αντίθετα προωθεί παραγωγικούς κύκλους χαμηλής έντασης κεφαλαίου, έντασης εργασίας και υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Για τους λόγους αυτούς, η δραστηριότητα του ΙΝ.Ε.Π.Α. θα κατατείνει:
  • στην αποσαφήνιση, τεκμηρίωση και υποστήριξη της σύγχρονης ελληνικής παραγωγικής ιδιαιτερότητας, 
  • στη συμβολή για την συγκρότηση ενός σαφούς Εθνικού Στρατηγικού Παραγωγικού Οράματος (E.Σ.Π.Ο.) και 
  • στον εμπλουτισμό τόσο των θεωρητικών και τεχνικών εργαλείων, όσο και των υποδειγματικών πρακτικών για την προώθηση του E.Σ.Π.Ο.


Άρθρο 1 Επωνυμία 


1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (ΙΝ.Ε.Π.Α)». 

2. Είναι μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, υπαγόμενο στις ρυθμίσειςτων άρθρων 78-107 του Αστικού Κώδικα.


Άρθρο 2 Έδρα 

  1. Το Σωματείο εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φωκυλίδου αρ. 15 Τ.Κ. 10673).
  2. ΤΟ Σωματείο, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του, μπορεί να συγκροτεί Τοπικές Επιτροπές, Γραφεία και Τεχνικές, Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές ή άλλες μονάδες υποστήριξης ή διάδοσης ή ενίσχυσης του έργου του, ή να ορίζει ανταποκριτές σε πόλεις, κωμοπόλεις ή τοποθεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενίσχυση των σκοπών του.


Άρθρο 3 Σκοπός 


Σκοπός του Σωματείου είναι :

Α. Η προώθηση και υλοποίηση έργων, δράσεων και προτύπων πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στην διάδοση της έννοιας, της θεωρίας και των καλών πρακτικών της ενδογενούς παραγωγικής ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) και ανάπτυξης.

Β. Η προώθηση και υλοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο εκείνων των παραγωγικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη, συγκρότηση και συνοχή του ελληνικού οικονομικού χώρου, στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου με ορθολογικό σχεδιασμό και περιβαλλοντική μέριμνα, με σεβασμό της ιδιοτυπίας του και την ενίσχυση των χαρακτηριστικών της ιδιαίτερης ταυτότητας που διαθέτει.

Γ. Η ανάδειξη της ελληνικής παραγωγικής ιδιαιτερότητας και η συμβολή στη συγκρότηση ενός σαφούς εθνικού στρατηγικού παραγωγικού οράματος. Άρθρο 4 Μέσα 


Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες και συνέργειες, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο και πηγές χρηματοδότησης σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ή αλλού. Ειδικότερα:

Α. Οργανώνει ομάδες ή τμήματα για τη διάγνωση δυσλειτουργιών τοπικών παραγωγικών συστημάτων και διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.


Β. Οργανώνει προγράμματα συμβουλευτικών, μορφωτικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό, εθνικό η υπερεθνικό επίπεδο (με τις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, μορφωτικούς συλλόγους, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους κ.λπ.) για την ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότηση.

Γ. Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή υπηρεσίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν αντίστοιχη δραστηριότητα ή κατάλληλη εξειδίκευση για την ίδρυση παραγωγικών πρωτοβουλιών (projectς) πιλοτικού χαρακτήρα για την διαμόρφωση και διάδοση καλών πρακτικών με συνέργειες και συμμετοχές κάθε μορφής. 

Δ. Οργανώνει ιδιόκτητες ή υπό παραχώρηση ακίνητες και κινητές εγκαταστάσεις με κάθε φύσεως μέσα και διαθέτει τη χρήση τους αφιλοκερδώς σε ειδικούς και άλλους ενδιαφερόμενους, σε σωματεία, ιδρύματα ή άλλους φορείς, προς ενίσχυση των σκοπών της Ε.Π.Α.

Ε. Οργανώνει κέντρα τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μονάδες παροχής τεχνικής βοήθειας και τεχνογνωσίας.

ΣΤ. Συστήνει πειραματικά εργαστήρια γέννησης σύγχρονου ελληνικού βιομηχανικού προϊόντος, ικανού να διεκδικήσει δυναμική παρουσία τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά.

Ζ. Αναπτύσσει δραστηριότητες και παραγωγικές πρωτοβουλίες που αφορούν:

  • στην αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και στην προστασία του περιβάλλοντος,
  • στην ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφαρμογών τους με ενδογενείς αναφορές, 
  • στην αξιοποίηση φυσικών πόρων και στην εν γένει παραγωγική αναδιοργάνωση με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των τοπικών δεξιοτήτων–μαστορικής.


Άρθρο 5 Μέλη


Μέλη του Σωματείου εγγράφονται όσοι έχουν ενδιαφέροντα και επίδοση στον τομέα της Ε.Π.Α. και ευρύτερα στην παραγωγική αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση και είναι καταξιωμένοι από πλευράς επιστημονικής κατάρτισης ή εμπειρικής δραστηριότητας, ήθους και προσωπικότητας. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τα ιδρυτικά μέλη είναι και τακτικά μέλη του Σωματείου.


1. Τακτικά Μέλη


1.1. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σωματείου και στα θεσμικά όργανά του αναλαμβάνοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό για να υλοποιηθεί η συμμετοχή αυτή.

1.2. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, όπως και να συμμετέχουν στα διάφορα Ειδικά Συμβούλια, Τοπικές Επιτροπές, Ειδικές Επιτροπές του Σωματείου, αναπτύσσοντας δραστηριότητα για τους σκοπούς του στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό.

1.3. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι διατηρούν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

1.4. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν κατ’ έτος εισφορά και επιπλέον, με την εισδοχή και εγγραφή τους στο σωματείο, καταβάλλουν δικαιώματα εγγραφής. Το ύψος των εισφορών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Είναι δυνατόν να καθορίζονται δικαιώματα εγγραφής και ετήσιες εισφορές σε επίπεδα χαμηλότερα των κανονικών για νέους ειδικής κατηγορίας, όπως σπουδαστές και υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία.

1.5. Τακτικό μέλος, που δεν τακτοποιείται ταμειακά, εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους, εφόσον περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη του έτους κατά το οποίο κατέστη απαιτητή η οφειλή του και μετά από έγγραφη ειδοποίησή του.

1.6. Η Γ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μπορεί να καθορίσει ως εναλλακτική δυνατότητα μια εφάπαξ εισφορά έναντι των κατ’ έτος εισφορών ή να θεωρήσει ότι μια μεγάλη δωρεά ισοδυναμεί με τέτοια εφάπαξ εισφορά μέλους, ώστε να αποδεσμευτεί το συγκεκριμένο μέλος από την υποχρέωση πληρωμής εισφοράς για το υπόλοιπο της ζωής του.2. Επίτιμα Μέλη:


2.1. Είναι δυνατή η εγγραφή ως επίτιμων μελών, επιστημόνων με κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή του επιστημονικού τους έργου ή τεχνικών δεξιοτήτων ή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς του Σωματείου.

2.2. Η εγγραφή των επίτιμων μελών γίνεται ύστερα από πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον τακτικών μελών ή τουλάχιστον τριών ιδρυτικών μελών του Σωματείου. Την εγγραφή τους επικυρώνει το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή του συνεδρίαση.

2.3. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν προς το Σωματείο οποιαδήποτε εισφορά.3. Έκπτωση από τη ιδιότητα του μέλους:


Εκτός απο την περίπτωση μη πληρωμής εισφορών ή την περίπτωση όπου εθελοντικά αποχωρούν από το Σωματείο, μέλη του Σωματείου εκπίπτουν από την ιδιότητα αυτή, με απόφαση της Γ.Σ., εφόσον η δράση τους είναι αντίθετη προς τους σκοπούς του Σωματείου.4. Άλλες μορφές συμμετοχής:


Το Δ.Σ. μπορεί να θεσπίσει άλλες μορφές συμμετοχής στο Σωματείο, όπως χορηγικά μέλη, φίλους, υποστηρικτές. Όσοι συμμετέχουν με αυτούς τους τρόπους μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές στις Γ.Σ. του Σωματείου χωρίς ψήφο.Άρθρο 6 Πόροι και έσοδα


1. Τα έσοδα του Σωματείου είναι :

1.1. Οι εισφορές των μελών. Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλλει για την εγγραφή του, εφάπαξ τριάντα ευρώ (30€) και επιπλέον τακτική διμηνιαία συνδρομή είκοσι ευρώ (20€). Με απόφαση του Δ.Σ. τα παραπάνω ποσά είναι δυνατόν να αυξηθούν μέχρι το τριπλάσιο. Για περαιτέρω αύξηση απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της. Η καθυστέρηση καταβολής των εισφορών πέραν του έτους, αποτελεί λόγο διαγραφής του μέλους με απόφαση του Δ.Σ. και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

1.2. Οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις από δημόσιες υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς.

1.3. Οι κάθε φύσεως δωρεές, κληροδοσίες προς το Σωματείο.

1.4. Οι κάθε φύσης εισπράξεις από τις δραστηριότητες του Σωματείου σύμφωνα με τους σκοπούς του.

1.5. Η εθελοντική εργασία.

2. Τα έσοδα ή περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου σε καμιά περίπτωση δεν επιμερίζονται ούτε διανέμονται στα μέλη.

3. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται σε σωματεία ή οργανισμούς που εξυπηρετούν ομοειδείς σκοπούς, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δικαστηρίου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τους όρους κτήσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων.

4. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή δωρεάς ή περιουσιακού στοιχείου ή πόρου, αν με αιτιολογημένη απόφαση κρίνει ότι τυχόν τέτοια αποδοχή αντίκειται στο σκοπό του σωματείου.Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης


Τα όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Άρθρο 8 Γενική Συνέλευση


1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων του παρόντος καταστατικού. Κάθε τακτικό μέλος της Γ.Σ., συμμετέχει στην ψηφοφορία με μία ψήφο και μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει ένα μόνο τακτικό μέλος. Η ψηφοφορία είναι μυστική, εκτός αν ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο εκλεγόμενος κάθε φορά κατά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. Προεδρεύων αυτής έχει μια δεύτερη διορθωτική ψήφο όταν η ψηφοφορία είναι μυστική, ενώ υπερισχύει η ψήφος του όταν η ψηφοφορία είναι ονομαστική.

2. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό μετά από πρόταση του Δ.Σ. για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να:

α) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.,

β) απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη,

γ) τροποποιεί το καταστατικό,

δ) λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου και 

ε) αποφασίζει τη διαγραφή μέλους.

3. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά κατ’ έτος και έκτακτα μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση των δύο πέμπτων (2/5) των τακτικών ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Η αίτηση στην τελευταία περίπτωση αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.

4. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση που καθορίζει σαφώς:

α) το είδος της Γ.Σ., τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γ.Σ. και 

β) τα θέματα που θα συζητηθούν.

5. Η παραπάνω πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ.

6. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία (εκτός αν ειδικά ορίζεται διαφορετικά στο παρόν), εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. χωρίς προηγούμενη πρόσκληση με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον ίδιο τόπο καιτην ίδια ημέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα. Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Ο Προεδρεύων μπορεί με απόφαση της πλειοψηφίας των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων στη Γ.Σ. να την αναβάλλει για άλλο χρόνο και τόπο, αλλά σ’ αυτήν συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. που αναβλήθηκε. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται οπωσδήποτε η απαρτία, έτσι όπως ορίζεται στη αρχή αυτής της παραγράφου.

7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών, εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζονται διαφορετικά. Για τηντροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

8. Η Γ.Σ., εφόσον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, εκλέγει τον Προεδρεύοντα και το Γραμματέα της Γ.Σ. Αυτοί ξεκινούν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφει ο Προεδρεύων και ο Γραμματέας.

9. Στην τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται από το Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση (α) ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου και (β) η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. Αμέσως μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία για τα παραπάνω και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

10. Η Γ.Σ. εκλέγει το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) με την παρακάτω διαδικασία:

10.1. Η Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά, ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

10.2. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ.

10.3. Πριν από τις αρχαιρεσίες, η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή και στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας ανακοινώνει τον καταρτισμένο πίνακα υποψηφίων για το Δ.Σ.

10.4. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής κατά τις αρχαιρεσίες έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου.

10.5. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με έντυπο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων.

10.6. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι που έχουν τους περισσότερους ψήφους, και μεταξύ αυτών οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά αριθμού ψήφων αποτελούν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι δύο (2) επόμενοι τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο


1. Το Δ.Σ. του Σωματείου εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από την τακτική Γ.Σ., όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και είναι επταμελές.

2. Το Δ.Σ. συνέρχεται υπό την προεδρία του μέλους, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

3. Το Δ.Σ. συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου τακτικά μεν, μια φορά τουλάχιστον το μήνα και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον από τα μέλη του.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται για ειδικές περιπτώσεις στο παρόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο από το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών και αφού κληθεί προηγουμένως το μέλος που απουσιάζει για να παράσχει εξηγήσεις. Τη θέση του καταλαμβάνει αυτοδικαίως το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, μετά δε απ’ αυτόν, το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος.

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις και την περιουσία του σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ασχολούμενο με κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και στη δραστηριότητα του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση. 

Ενδεικτικά:

8.1. Συντάσσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των παραρτημάτων του Σωματείου.

8.2. Φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του καταστατικού.

8.3. Προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του Σωματείου.

8.4. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

8.5. Καταρτίζει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό των υπηρεσιών και τμημάτων του Σωματείου και του τρόπου λειτουργίας τους.Άρθρο 10 Πρόεδρος Δ.Σ.


1. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εκπροσωπεί δε το Σωματείο στις σχέσεις του με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Ευθύνεται για τη νομότυπη διεξαγωγή των συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και δικόγραφα και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.

3. Παρακολουθεί τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Σωματείου και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

4. Τον Πρόεδρο, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Αν όμως ο Πρόεδρος αποχωρήσει, το Δ.Σ. εκλέγει νέο Πρόεδρο από τα μέλη του.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. ορισμένα καθήκοντα του μπορούν να ανατεθούν στον Πρόεδρο ή στο Αντιπρόεδρο η στο Γενικό Γραμματέα ή σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Σωματείου.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. ορισμένα καθήκοντα του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, μπορεί να ανατεθούν σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Σωματείου.Άρθρο 11 Γενικός Γραμματέας και Ταμίας Δ.Σ. 


1. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. διευθύνει τις υπηρεσίες του Σωματείου, προΐσταται του προσωπικού και ασκεί άμεση εποπτεία στις δραστηριότητες του. Ειδικότερα:

1.1. Διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και τα μητρώα των μελών και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

1.2. Τηρεί τη σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου και προσυπογράφει μετά τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα.

1.3. Συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου.

1.4. Το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας ή ένας από τους συμβούλους που ορίζει το Δ.Σ.

2. Ο Ταμίας του Δ.Σ. ασκεί την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Ειδικότερα: 

2.1. Μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής των συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και γενικά των οφειλών προς το Σωματείο.

2.2. Εκτελεί κάθε πληρωμή στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δ.Σ.

2.3. Υποβάλλει στο Δ.Σ. σύντομη έκθεση για την κατάσταση του ταμείου και αναλυτική έκθεση (με συνημμένα έγγραφα αποδείξεων και ενταλμάτων).

2.4. Συντάσσει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό, τηρεί τα βιβλία του ταμείου και τα υπόλοιπα βιβλία.

2.5. Ο Ταμίας του Δ.Σ., όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.Άρθρο 12 Εξελεγκτική Επιτροπή 


Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που συγκαλείται μετά από ειδοποίηση του Προέδρου του Δ.Σ. μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε χρόνου, υποχρεούται να ελέγχει το ταμείο και τις αποδείξεις εισπράξεων καθώς και να εξετάζει τα εντάλματα πληρωμής, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά τα οποία και μονογραφεί. Εξετάζει επίσης τον απολογισμό που έχει συνταχθεί από τον Ταμία και υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Γ.Σ.Άρθρο 13 Διάλυση 


Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται αυτοδίκαια, εφόσον ο αριθμός των τακτικών μελών μειωθεί κάτω από δέκα (10). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για τη διάλυση του Σωματείου, χρειάζεται απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται παρουσία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών, είτε πρόκειται για την πρώτη ή την επαναληπτική Γ.Σ. και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των παρόντων μελών. Άρθρο 14 Τροποποίηση


Το καταστατικό του Σωματείου τροποποιείται µε απόφαση της Γ.Σ. που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία απαιτείται δε η παρουσία του ηµίσεος τουλάχιστον των ταµειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών µελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Άρθρο 15 Σφραγίδα


Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις στην περιφέρεια «Ινστιτούτο Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης», στο κέντρο δε αυτής τη λέξη ΙΝΕΠΑ και σύμβολο ένα τεχνίτη με το σφυρί και το καλέμι.
Άρθρο 16 


Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από 16 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του και τελικά εγκρίθηκε από τα πιο κάτω υπογράφοντα ΕΊΚΟΣΙ (20) ιδρυτικά µέλη στην Αθήνα, τα οποία την ίδια ηµέρα εξέλεξαν επταµελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αποτελούµενη από τους (α) Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου του Σπυρίδωνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 14, (β) Ευάγγελου Πισσία του Σταματίου, Μηχανικός - Οικονομολόγος Καθηγητής ΤΕΙ, κατοίκου Αθηνών, οδός Σωτήρος αρ. 8, (γ) Αλέξανδρου Οικονομίδη του Χρήστου, Μηχανουργός, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Περικλέους αρ. 66, (δ) Ανδρέα Κυράνη του Γεωργίου, Αρχιτέκτων, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκυλίδου αρ. 15, (ε) Θεόδωρου Σκαμάγκα του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 72, (στ) Σπύρου Παναγιώτου του Ιωάννη, Γεωπόνος, κατοίκου Αθηνών, οδός Γιαννοπούλου αρ. 3 και (ζ) Χαρίλαου Παπαδάκη του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 107, η οποία εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρµόδια δικαστική αρχή κατά την έγκριση του. 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες εντός τριών (3) µηνών από της εγγραφής του Σωματείου στα βιβλία Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το Καταστατικό αυτό διαβάσθηκε, εγκρίθηκε οµόφωνα και υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη στην Αθήνα, σήμερα στις 31 Ιουλίου 2015, ως έπεται:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσθέστε τα σχόλια σας:

Ευρετήριο: Όλες οι αναρτήσεις του blog με προεπισκόπηση στο άγγιγμα της εικόνας