7 Μαρτίου 2015

ΟΟΣΑ Ελλάδα: Επιθεώρηση της Κεντρικής Διοίκησης

Πίνακας περιεχομένων 


Συντομογραφίες και ακρώνυμα.......................................................................................................13
Γλωσσάρι........................................................................................................................................ 14
ΚύριεςΣυστάσεις............................................................................................................................. 30
Εισαγωγή........................................................................................................................................ 41
Περίληψη........................................................................................................................................ 44
Βιβλιογραφία....................................................................................................................................61

Κεφάλαιο 1............................................................................................................................... 62
Η κρίση χρέους και ο ρόλος του Κέντρου Διακυβέρνησης........................................................ 62
Η δημοσιονομική κρίση............................................................................................................. 63
Προχωρώντας προς τα εμπρός: ο ρόλος του Κέντρου Διακυβέρνησης.....................................74
Βιβλιογραφία............................................................................................................................. 81

Κεφάλαιο 2................................................................................................................................... 83
Γενική οργάνωση της κεντρικής κυβέρνησης................................................................................ 83
Σύνοψη ευρημάτων....................................................................................................................... 84
Συστάσεις.................................................................................................................................... 107
Βιβλιογραφία............................................................................................................................... 111

Κεφάλαιο 3 .................................................................................................................................. 113
Ανθρώπινο Δυναμικό..................................................................................................................... 113 
Σύνοψη ευρημάτων........................................................................................................................ 114
Συστάσεις....................................................................................................................................... 134
Βιβλιογραφία.................................................................................................................................. 138

Κεφάλαιο 4 .................................................................................................................................... 140
Προϋπολογισμός............................................................................................................................. 140
Σύνοψη ευρημάτων......................................................................................................................... 141 Συστάσεις........................................................................................................................................ 156 Βιβλιογραφία................................................................................................................................... 158

Κεφάλαιο 5 ................................................................................................................................ 160
Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής......................................................................................... 160
Σύνοψη ευρημάτων..................................................................................................................... 161
Συστάσεις.................................................................................................................................... 176
Βιβλιογραφία............................................................................................................................... 178

Παράρτημα Α........................................................................................................................... 180
Χάρτης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης................................................................................180

Παράρτημα Β..................................................................................................................... 181
Κατάλογος Υπουργείων και τομέων πολιτικής που ελήφθησαν υπόψη στην καταγραφή... 181 

Παράρτημα Γ...............................................................................................................183
Πτυχές των διασυνδέσεων μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των εποπτευομένων φορέων του δημοσίου τομέα........................................................................................................................ 183
Παράρτημα Δ............................................................................................................ 185
Μεθοδολογία καταγραφής.........................................................................................185


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσθέστε τα σχόλια σας:

Ευρετήριο: Όλες οι αναρτήσεις του blog με προεπισκόπηση στο άγγιγμα της εικόνας